Analítiques

Informe d’assaig 2022

Mostra 1

Informe d’assaig 2022

Mostra 2


Informe d’assaig 2022

Mostra 3

Informe d’assaig 2022

Mostra 4


Informe d’assaig 2022

Mostra 5

Informe d’assaig 2022

Mostra 6


Informe d’assaig 2022

Mostra 7

Informe d’assaig 2022

Mostra 8


Informe d’assaig 2022

Mostra 9

Informe d’assaig 2022

Mostra 10


Informe d’assaig 2022

Mostra 11

Informe d’assaig 2022

Mostra 12


Informe d’assaig 2022

Mostra 13

Informe d’assaig 2022

Mostra 14


Informe d’assaig 2021

Mostra 1

Informe d’assaig 2021

Mostra 2


Informe d’assaig 2021

Mostra 3

Informe d’assaig 2021

Mostra 4


Informe d’assaig 2021

Mostra 5

Informe d’assaig 2021

Mostra 6


Informe d’assaig 2021

Mostra 7

Informe d’assaig 2021

Mostra 8


Informe d’assaig 2021

Mostra 9

Informe d’assaig 2021

Mostra 10


Informe d’assaig 2021

Mostra 11

Informe d’assaig 2021

Mostra 12


Informe d’assaig 2021

Mostra 13


Informes d’assaig d’aigua 2021

Mostra A2130850

Informes d’assaig 2020

Mostra 205563

Informes d’assaig 2020

Mostra 205562

Informes d’assaig 2020

Mostra 205561

Informes d’assaig 2020

Mostra 205560

Informes d’assaig 2020

Mostra 205559

Informes d’assaig 2020

Mostra 205499

Informes d’assaig 2020

Mostra 205498

Informes d’assaig 2020

Mostra 205497

Informes d’assaig 2020

Mostra 205496

Informes d’assaig 2020

Mostra 205495

Informes d’assaig 2020

Mostra 205494

Informes d’assaig 2020

Mostra 205493

Informes d’assaig 2020

Mostra 205492


Informes d’assaig 2019

Mostra 195013

Informes d’assaig 2019

Mostra 195014

Informes d’assaig 2019

Mostra 195015

Informes d’assaig 2019

Mostra 195016

Informes d’assaig 2019

Mostra 195017

Informes d’assaig 2019

Mostra 195018

Informes d’assaig 2019

Mostra 195019

Informes d’assaig 2019

Mostra 195020

Informes d’assaig 2019

Mostra 195021

Informes d’assaig 2019

Mostra 195022

Analisis microbiologico 2019

Informes d’assaig d’aigua 2019

Mostra 191761

Informes d’assaig 2018

Mostra 184899

Informes d’assaig 2018

Mostra 184900

Informes d’assaig 2018

Mostra 184901

Informes d’assaig 2018

Mostra 184902

Informes d’assaig 2018

Mostra 184903

Informes d’assaig 2018

Mostra 184904

Informes d’assaig 2018

Mostra 184905

Informes d’assaig 2018

Mostra 184906

Informes d’assaig terra 2017

Mostra 174246

Informes d’assaig terra 2017

Mostra 174247

Analisis microbiologico aigua de reg mijares 2012